Paragraaf index

Notaris Walter (en na het overlijden van deze notaris zijn opvolger, eveneens een Walter) heeft de boedel vrij snel verkocht.
Hij heeft gezocht naar de erven van Houtjes en dat bleken uiteindelijk 18 neven en nichten te zijn.

Hieronder volgen de kranteartikelen waarin onder andere de volledige boedelbeschrijving aanwezig is.
Ook de villa van mevrouw van Diggelen valt blijkbaar onder de boedel en voor haar had de moord waarschijnlijk verstrekkende gevolgen.

Apeldoornsche courant    15-06-1918    
Notaris WALTER zal op Dinsdag 18 Juni a.s., dus Voormiddags 10 uur voor de Erven JOHs. HOUTJES op Westen-Eng, publiek & contant verkoopen:
Den geheelen INBOEDEL bestaande uit: 2 geschilderde en 1 eikenhouten kast, Friesche klok, tafels, stoelen, leuningstoel, koperen ketel, kannen, vazen, kleeden, gordijnen, platen in lijsten,verrekijker,tooneelkijker, muurborden, ledikant, veerenbedden, stroomatrassen, dekens, kleederen, linnengoed, bedgordijnen, thee-emmer en ketel, spiegels, emmers, pannen, fornuispot, rookverdrijver, petroleumstel, lampen, aardewerk, rijwiel, 2 kerkboeken, horloge, een paar hammen en worsten, enz.
Voorts den geheelen BQERENVOORTVARING w.o.: 1 paard (ruin), 7 melkkoeien, 2 pinken, 28 kippen en1haan, hond met hok, haverkist, baktrog, bascule, melkkarretje, span- en trekzaag, wanmolen, snymachine, zakken, zaadkist, melkbussen, paardetuig, ploeg, eggen, kar, 2 boerenwagens, cultivator, kettingen, 3 ladders, het rikdraad langs den Arnhemscheweg, de weide by het huis, en koopmansweide in perceelen uitgebakend, kettingegge, ijzeren hek, partij gaas, varkens hok, vaten, tonnen, rol puutdraad. brandhout en slieten, kruiwagens, tuin-en deelgereedschap, tonnen en kuipen, partij mest en wat verder ter verkoop zal worden aangebracht ,
Te bezichtigen 's morgens vóór den verkoop.


Apeldoornsche courant    06-07-1918
Mr. H. T. T. WALTER, Candidaat-Notaris, als plaatsvervanger van Niotaris Walter, zal op Dinsdag 16 Juli a.s., dea avonds 6 uur, in het Notarishuis, publiek a kontant verkoopen, de navolgende perceelen ROGGE, GRAS, HAVER. enz.
Voor de Erven JOHs. HOUTJES. 5 perc. rogge, resp. groot pl.m. 80 a.; pl.rn.-80 a.; pl.m. 66 a.; pl.m. 45 a. [ pl.m 58 a.; 1 perc. haver pl.m 52 a.; 2 perc. boekweit, resp groot pl.m. 56 a. ; pl.m 42 a. ; 2 perc, paardeboonen, resp groot pl.m. 4 a.; pl.m 6 a.; allits op de boerderij Westen-Eng; 1 perc. haver pl.m. 82 a. b/d Arnhemscheweg ; 4 perc. gras a/h Zwarte gat b/d beek. Aanw. M. Kerssen.


Apeldoornsche courant    29-06-1918
Mr. H. T. T. WALTER, Candidaat-Notarls als plaatsvervanger van Notaris Walter, zal op Dinsdag 2 Juli a. s , des namiddags 5 uur in het NOTARISHUIS, publiek k contant verkoopen
 .....
Aanw. eigenaar; voor de Erven JOH. HOUTJES: 1 perc. a d Oud-Beekbergerweg. Aanw. M. Kerssen.

Nieuwe Apeldoornsche courant     14-10-1918
Mr. H. T. T. Walter    cand. nota. waarn. het vacant kantoor van wijlen notaris W. WALTER zal op Woensdag 10 October a.s. des voormiddags 11 uur i/d Poort van Cleeff, publiek, a contant, verkoopen: een 1 1/2 jarig bruin ruinpaard afkomstig van J O Hs. HOUTJES.
Op den dag y/d verkoop te bezichtigen in den stal v/d Poort van Cleeff.


Nieuwe Apeldoornsche courant     21-03-1919
Voorloopig bericht.
Notaris Mr, Walter bericht, dat op nader te bepalen dagen in April publiek zullen worden geveild: de terreinen van de erven van den Heer J. HOUTJES, w.o. het a d Arnhemschen straatweg, nabij de kom van de gemeente, gelegen terrein, ruim 20 Hectaren groot, geschikt voor Industrieterrein en Woningbouw.

Apeldoornsche courant    29-03-1919
Notaris Mr. H. T. T. WALTER    zal op Woensdagen 9 April a.s. bjj inzet en 23 April d.a.v. bjj toeslag, telkens voormiddags 9 1/2 uur, i/h. NOTARISHUIS a/d. Stationstraat, publiek veilen: I. voor de Erven van den heer J. HOUTJES: a. de a/d. Arnhemschen straatweg, nabij de kom der gemeente, voor woningbouw en industrieterrein, gunstig gelegen gronden, uitmakende Westen-Enk, zich uitstrekkende tot den Houtweg, met de daarover geprojecteerde wegen en de villa, bewoond door mevrouw van Diggelen, alles samen groot ongeveer 22 hectaren; w.o. de daartegenover a/d. Arnh. straatweg gelegen terreinen, groot 91 a. 40 c.a.; c. de ten Westen v/d. Houtweg gelegen gronden, het aan de beken gelegen weiland, groot ong. 1 h.a. 18 a. 76 c.a., met uitweg naar den Hattemschen weg; d. het tusschen den Arnhemschen- en 0ud-Beekbergenschen weg ten Noorden van Dennenoord van den heer Claringbould liggende perceel heide, groot 1 h.a. 78 a. 20 c.a.; e. het bij den grond van den heer M e t z bij de Kayersbeek gelegen perceel gras en heide, groot 2 h.a. 73 a. 30 c.a.; f. het aan den Traandijk bij de Ericastichting gelegen perceel, in gebruik bij den heer Landaal, groot 4 h.a. 86 a. 80 c.a. Bij den toeslag worden afzonderlijk verkocht het op de perceelen staande hout, hetwelk gemerkt is, om te kappen, en de gebouwen van de boerderij voor afbraak. Het hout kan benaderd worden door den kooper van het aaneengelegen complex van Westen-Enk en de gebouwen der boerderij door den kooper van het blok, waarin deze gelegen zijn, in beide gevallen tegen betaling van 5 % benaderingspremie. Aanvaarding: de villa, welke is te bezichtigen Dinsdags en Vrijdags, namiddags van 2 tot 4 uur, op 1 Mei 1920; het land sub f vermeld in het voorjaar 1922, hetwelk alsdan door den tegenw. gebruiker geheel in weiland moet worden opgeleverd; het overige dadelijk na den toeslag, behoudens het recht van koopers van het hout en de afbraak om dit gedurende 2 maanden te vervoeren. Betaaldag uiterlijk 25 Juli a.B. Terreinkaarten van WestenEnk te verkrijgen bij voorn. Notaris a f 0.50 per stuk. II. voor den heer W. VISSCHER GORTER: het terrein a/d. Arnhemschen straatweg, groot 12 aren, gelegen aan en ten Zuid-Oosten van de hiervoor sub b vermelde terreinen. Aanvaarding dadelijk, te betalen uiterlijk 25 Juli a.s.


Apeldoornsche courant    14-04-1919
Notaris Mr. H. T. T. WALTER    zal op Woensdag 23 April a.s., des voormiddags 9 1/2 s uur i h NOTARISHUIS a/d. Stationsstraat, voor den toeslag van de onroer. goederen van de Erven HOUTJES publiek a contant verkoopen.:
Voor de Erven J. HOUTJES: op stam staand HOUT op Westen-Enk, het Zwarte Gat en Koopmansweide, in 53 perceelen, bestaande uit: Eiken, Beuken, Dennen, Berken en Acacia. En het HUIS en de SCHUREN van de oude boerderij voor AFBRAAK.
Omschrijving der perceelen te verkrijgen ten Kantore van voorn. Notaris en bij Notaris FEITH te Beekbergen.

Apeldoornsche courant    10-07-1920     
HAVER
Notaris Mr. H. T. T. Walter zal op Maandag 19 Juli a.s. des avonds 6 uur in het Notarishuis, publiek verkoopen: Voor de N.V. Steenkolenhandel v.h. Hügenhóltz & Co.:
pl.m. 15 perc. best gemeste zege haver o.h. land afkomstig van Joh.s Houtjes (ruim 5 H.A.)
Voor den Heer Grad. Oosterbroek : 3 perc. haver op het Woudhuis tegenover het Centraal Isr. Krankz Gesticht.
Aanw. Buitenhuis.

Apeldoornsche courant    04-06-1921
GRAS. Notaris Mr. H. T. T. Walter zal op Maandag 13 Juni a.s. des avonds 6 1/2 uur, in het Notarishuis, publiek verkoopen : Voor de N.V. Steenkolenhandel v/h. HUGENHOLTZ & Co. 20 perc. gemest jong klaveren grasgewas in de Wormensche Maten, afk. van Houtjes. Aanw.. G. Rijken op de Ericastichting.
etc.