Paragraaf index

De krantenartikelen in 1918

Destijds in 1918 stonden alle kranten bol van dit verhaal en ook later in 1919, 1946 en 1960 is er nog regelmatig over geschreven. Hieronder volgt een bloemlezing van alle artikelen.


Leeuwarder Courant / 21 mei 1918
Moord.

Zondagochtend halfacht is de 47-jarige landbouwer J. Houtjes in zijn woning aan den Arnhemscheweg te Apeldoorn vermoord gevonden.


Tilburgsche Courant  / 21 mei 1918
MOORD.

Zondagmorgen half acht is de 47-jarige landbouwer J. Houtjes in zijn woning aan den Arnhemschen Weg 164 te Apeldoorn vermoord gevonden. Houtjes was een op zich zelf levend persoon, die zeer teruggetrokken leefde in zijn boerderij, die geheel tusschen het groen verborgen van den weg afgescheiden ligt. Hij leefde zeer schriel, ofschoon hij er warmpjes inzat. In zijn dienst had hij een daglooner Kars geheten, die Zaterdag om 5 uur naar huis was gegaan en een koejongen Vredenburg. Zondagmorgen kwam de koejongen aan de boerderij waarvan hij tegen de gewoonte in de deur gesloten vond. Aan de voorgevel zag hij, dat in een der ramen een ruit gebroken was. Hij begaf zich naar mevrouw van Diggelen, de naaste buur van Houtjes, om te vragen of haar iets van den boer bekend was. De familie van Diggelen had Zondagavond over tienen een zwaar schot hooren vallen en om twaalf er veel hondengeblaf vernomen, waaruit zij in verband met het niet verschijnen van Houtjes afleidde, dat iets ernstig gebeurd moest zijn. Zij besloot de politie te waarschuwen, die spoedig ter plaatse verscheen en door de gebroken ruit kon waarnemen, dat Houtjes bloedend tusschen twee stoelen in zijn woonkamer lag. Maandagmorgen was het parket uit Zutphen ter plaatse, die het lijk naar het politiebureau liet vervoeren, waar de sectie werd verricht. Het bleek, dat Houtjes door een schot hagel was gedood. De hagelkorrels waren hem door het hart en longen gedrongen. Het is nog niet uitgemaakt, of diefstal dan wel wraak de drijfveer der handeling is geweest. Wel werd in het bosch achter de boerderij een kistje met koopacten gevonden, welke in het bezit van Houtjes was geweest en door den dader blijkbaar is weggeworpen.


Vervolgens is er een verbazingwekkend snelle reactie van de notaris Walter om de erfenis te regelen. 7 dagen na de moord is er al een advertentie.
Apeldoornse Courant / 25 mei 1918

Ieder, die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan de nalatenschap van den heer JOHANNES HOUTJES gewoond hebbende op Westenenk te Apeldoorn, aldaar overleden 18 Mei j.l. of iets onder zjjne berusting heeft van dien erflater of omtrent een en ander opgave weet te doen, wordt verzocht hiervan medededeling te doen vóór den 29ste Mei e.k. ten kantore van Notaris WALTER


Tilburgse Courant / 27 mei 1918
(Spec. Dienst)

In verband, met den te Apeldoorn op den landbouwer J. Houtjes gepleegden moord, verzocht de commissaris van politie aldaar bekend gemaakt te worden met de namen van twee manspersonen de eene groot, de ander klein, die blijkens verklaringen van getuigen op zaterdagavond 18 dezer toen de moord plaats vond, des avonds kwart voor elven uit den Wester-Enkenweg loopend achter de boerderij van J. Houtjes zijn gekomen, en daarna den Arnhemschen weg zijn opgegaan.


NAC  / 30 mei 1918
APELDOORN. De moord op Houtjes.

Gistermiddag is de ruim 40-jarige arbeider  G v. K, in zijn woning, in de buurtschap Uchelen, door de Apeldoornsche politie gearresteerd, als verdacht schuldig te zijn aan den op J. Houtjes, daags voor Pinksteren gepleegden moord. De verdachte, vader van een talrijk gezin, wiens woning ongeveer een kwartier afstands van die van Houtjes gelegen is, is een bekende der justitie.


Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant  / 30 mei 1918
De moord te Apeldoorn.

Te Apeldoorn is Dinsdagmiddag de ruim 40-jarige arbeider G. v. K. in zijn woning in de buurtschap Uchelen door de Apeldoornsche politie gearresteerd als verdacht schuldig te zijn aan den moord op J. Houtjes, daags vóór Pinksteren gepleegd. De verdachte, vader van een talrijk gezin, en wiens woning op ongeveer een kwartier afstands van die van Houtjes staat, is bij de justitie bekend. Hij heeft reeds meermalen gevangenisstraf ondergaan en is nog niet lang op vrije voeten van 9 maanden zitten wegens diefstal met braak.


De Tribune soc. Dem. Weekblad  / 31 mei 1918
De moord op Houtjes.

De recherche heeft hier, naar al met een enkel woord is gemeld, aangehouden den los werkman G. v. K, wonende te Uchelen, die verdacht wordt den moord te hebben gepleegd op den 47-jarige Johannes Houtjes, aan den Arnhemschen weg alhier. De vermoordde leidde na den dood zijner moeder een eenzelvig leven en deed zijn eigen huishouden.

Uit het onderzoek is gebleken, dat Zaterdagavond voor Pinksteren in de buurt van de woning, die een eind van den weg afligt een zwaar schot is gehoord. Toen Zondagmorgen de koejongen kwam, deed Houtjes hem niet open. De jongen zag hem niet, doch bemerkte, dat een ruit van het raam van de woonkamer stuk was. Hij begaf zich daarop naar juffrouw Van Diggelen, een kennis van Houtjes, die in de buurt woont. Deze ging mede en constateerde, dat een ruit stuk was en een deur open stond. Het vee op de stal stond te loeien waaruit viel op te maken, dat het nog niet gevoederd was. De juffrouw, kwade vermoedens koesterende, ging per fiets naar den commissaris van politie. Bij het daarop gevolgde onderzoek bleek, dat het lijk van Houtjes in de woonkamer met een schotwond in de borst lag. Vermoed wordt dat de vermoorde aan tafel voor het raam zittend door het schot is getroffen, dat hem het hart heeft doorboord, zoodat de dood bijna onmiddellijk moet zijn ingetreden. Omtrent de drijfveeren, die tot de misdaad leidden, tast men tot heden vrijwel in het duister.


Algemeen Handelsblad  / 2 juni 1918
De moord te Apeldoorn.

Gijsb. v. Kooten werd door de politie te Apeldoorn gearresteerd als verdacht van den moord te hebben gepleegd op den 47-jarigen Joh. Houtjes, den avond voor Pinksteren. De aandacht viel op hem, doordat hij nogal groote uitgaven deed en bovendien zeer ongunstig bij de politie bekend stond. De verdachte ontkende steeds alle schuld, doch de officier van justitie heeft niettemin termen gevonden hem in het Huis van Bewaring te Zutphen op te sluiten. Daarheen is hij gistermorgen overgebracht.


De Telegraaf  / 3 juni 1918
DE MOORD TE APELDOORN.
(Van onzen correspondent).

APELDOORN 1 Juni. De los werkman G. van K., die door de recherche alhier is aangehouden wijl men hem verdenkt daags voor Pinksteren den moord gepleegd te hebben op Johannes Houtjes, is, hoewel hij nog steeds blijft ontkennen, hedenochtend naar Zutphen vervoerd en ter beschikking van de justitie gesteld. Intusschen is gebleken dat vermoedelijk diefstal de drijfveer tot de misdaad is geweest. Hoeveel er gestolen is valt echter moeilijk te benaderen, daar de vermoorde in zijn huis aan de Arnhemsen weg, dat door boomen geheel aan het oog onttrokken is, een zeer eenzelvig leven leidde. De verdachte had enigen tijd voor den moord bij Houtjes gewerkt, en moet toen reeds ongenoegen met hem hebben gehad. De recherche is K. op bet spoor gekomen, omdat hij verteringen maakte, die ver boven zijn krachten gingen.


De Maasbode  / 6 september 1918
VRIJGELATEN.

Nader wordt ons medegedeeld, dat G. van Kooten, de verdachte van den op Houtjes te Apeldoorn gepleegden moord vrij gelaten is wegens gebrek aan wettig bewijs. Hij was n.l. slechts door één getuige in de nabijheid der woning, waarin de moord plaats had gezien.


Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant  / 7 september 1918

De arbeider G. van K., wonende te Uchgelen die verdacht wordt, den 28 Mei j.l. den moord op Johannes Houtjes te hebben gepleegd, doch hardnekkig bleek beweren niets van de misdaad te weten, is, na ruim drie maanden in preventieve gevangenschap te hebben doorgebracht, weder op vrije voelen gesteld.