Paragraaf index

 

De moord op Korporaal Vos

Na deze geruchtmakende moord werd er korte tijd later weer een moord gepleegd die veel stof deed opwaaien. Ook bij deze moord was de verdachte van de moord op Hannes Houtjes zijdelings betrokken. Ook hier werd hij niet lang verdacht van de moord of medeplichtigheid.

Eindhovensch dagblad  / 11-09-1919
moord korporaal vos 1919

Korporaal De Vos, Van het instructie-bataljon. gelegerd in de Harskamp, die Zondag 31 Augustus van een familiebezoek uit Deventer per rijwiel naar de legerplaats terugkeerde, is daar niet aangekomen. Bij Hoog Buurloo in de heide heeft men zijn fiets gevonden. Alle nasporingen naar het verblijf van De Vos waren tot heden tevergeefs. Het bataljon heeft de heide bij Hoog Buurloo afgezocht. Er wordt aan misdaad gedacht.

Nieuwe Tilburgsche Courant  / 29-10-1919
DE MOORD OP KORP. VOS. Fen holbewoners te Harskamp aangehouden.

Gisteren heeft de politie in een bosch achter Harskamp een hol gevonden en daar een haveloos gekleed man gearresteerd op vermoeden, dat hier korporaal (Vos uit Deventer was vermoord en de man daaraan medeplichtig was. Geboeid werd hij naar Ede overgebracht. In het hol werd o.m. gevonden een militaire onderbroek, waarin bloedvlekken waren, terwijl bet rijwiel dat in het bezit van den holbewoner was, precies hetzelfde of althans een volkomen gelijksoortig is als dat waarop Vos den 31en Aug. j1. den avond van zijn verdwijning gereden heeft. Het ligt op een kleinen afstand van het fietspad waarlangs de korporaal dien avond moest passeeren.

Nieuwe Tilburgsche Courant / 29-10-1919
DE MOORD OP KORPORAAL VOS.

EDE. Het vermoeden dat korporaal Vos uit Deventer is vermoord, krijgt hoe langer hoe meer vasten grond. De familie van Vos heeft het op den verdachte gevonden rijwiel, alsook een portemonnaie die hij op den avond van 31 Aug. bij zich had, met plm. f 5, herkend, als het eigendom van gemelden korporaal. De verdachte geeft op in Duitschland te zijn geboren en ontkent, hoewel de bewijzen tegen hem vermeerderen. Heden stelt de burgemeester van Ede, de inspecteur en een aantal politiemannen ook met een speurhond in het bosch een onderzoek in. Vermoedt wordt dat bet lijk aldaar is verstopt.

De Telegraaf / 29-10-1919
DE MOORD OP KORPORAAL VOS. De ontdekking van den verdachte bij zijn hol. (Van onzen correspondent). EDE, 28 Oct.

De moord op korporaal Vos. Omtrent de aanhouding van een holbewoner, die verdacht, wordt den moord op korporaal Vos te hlebben gepleegd, meldt de correspondent van „De Telegraaf" uit Ede nog het volgende:

Gistermorgen bemerkte een bewoner van Harskamp in een bosch pl.m. anderhalf uur achter Harskamp, eenige sporen van vuurtjesstoken. Hij waarschuwde de politie met het gevolg, dat èn militaire politie èn die van Harskamp in gemeld bosch een onderzoek instelden. Het mocht hun gelukken een holbewoner te ontdekken, althans in de onmiddellijke nabijheid van een keurig onder heide verborgen hol werd een haveloos gekleed man met een rijwiel aangetroffen, die direct werd overmand.
Onmiddellijk werd de inspecteur van politie te Ede gewaarschuwd, die aanstonds met den majoor der Rijksveldwacht een nader onderzoek ter plaatse instelden en den man een verhoor afnamen, waarna deze geboeid naar Ede word getransporteerd. In het hol, dat zorgvuldig met dennenbalken en takken en ander houtwerk werd gestut en waarin eem houten bak, bij wijze van ledikant was geplaatst, werden o.m. verschillende messen, waarbij eigengemaakte, bij wijze van dolk, een scheermes enz. gevonden. Ook vond men daar, zoals reeds gemeld werd, een militaire onderbroek, waarin vermoedelijk bloedvlekken, en waaruit het nummer is verwijderd. De man deed een verward verhaal omtrent haar aanwezigheid aldaar.
In de nabijheid van het hol, dat bijna niet te vinden is, zocht, kort na de verdwijning van korporaal Vos, een geheel bataljon infanterie zonder succes het bosch af.
Het aantal wildstrikken in het bosch toont aan, dat verdachte van wild leefde. Het hol ligt dicht aan het fietspad, dat korporaal Vos op zijn tocht naar Deventer heeft moeten passeeren. Verdachte geeft op te heten H. Bosch.
Het onderzoek duurt voort.
De politie is op ´t spoor gekomen door het feit, dat onlangs te Amersfoort een daklooze werd aangehouden, die zich met behulp van militaire kleeren in de kazerne eenigen tijd als soldaat had voorgedaan. In die richting is toen een nader onderzoek ingesteld.

Nieuwsblad van het Noorden / 30-10-1919
De holbewoner.

De commissaris van politie uit Deventer, de vader en een broer van korporaal Vos, militaire en andere politie ook uit Apeldoorn, de burgemeester van Ede en de inspecteur van politie stelden gisteren in het bosch te Ede een onderzoek in, dat door den zwaren sneeuwval zeer werd bemoeilijkt. Een boter- en een jampot werden door de familie herkend als de voorwerpen, welke op den 31en Augustus aan korporaal Vos waren medegegeven. Ook herkende de familie het rijwiel én een gevonden portemonnaie als de zijne. Deze voorwerpen werden in en bij het hol gevonden. De verdachte zegt van niets te weten. Volgens de „Tel. draagt de gearresteerde, die voorgaf Bosch te heeten, vermoedelijk den naam Springhof. De politie maakt deze veronderstelling in verband met de bewering van den gearresteerde, dat niet hij de bewoner van het hol was, maar een vriend, zekere Springhof, dien hij dikwijls bezocht. Op zijn linkerarm werden echter de getatöueerde letters A. S. ontdekt. Intusschen heeft de commissaris van politie te Deventer na 's mans beweringen omtrent een tweeden persoon, zekeren v. K., die op een uur afstand van Apeldoorn in een hutje leefde doen aanhouden en naar Apeldoorn overbrengen. V. K. ontkent iets met de verdwijning van korporaal Vos uitstaande te hebben; zijn gedrag maakt echter een vreemden indruk,


Apeldoornsche courant / 1 november 1919
PROVINCIE. De verdwijning van korporaal Vos.

De aanleiding tot het opnieuw bij Ede met een speurhond ingestelde onderzoek is gelegen in het feit, dat er verband wordt gezocht tusschen de aanhouding, onlangs in de Amersfoortsche kazerne, van een daklooze, die in het bezit bleek van militaire kleederen, met behulp waarvan hij zich eenige dagen als soldaat had voorgedaan, en het verdwijnen van korporaal Vos. De uniform, die de daklooze toen aan had, zou n.l. die van den verdwenen militair geweest zijn. Onmiddellijk na de opzienbarende arrestatie begaven zich de commissaris van politie te Deventer, de heer A. P. J. van Tricht met inspecteur 1e klasse P. Herten en een hoofdagent zich per auto naar het terrein, waar het hol was ontdekt. Het ligt op 10 min. gaans van den weg naar Harskamp. Het is een vierkante kamer in den grond, waar men alleen kan binnenkomen door het oplichten van een luik, dat uit planken bestaat en bespijkerd is met heiplaggen, Men daalt er in af langs een uit twee denneboomen met dwarslatten opgebouwde ladder. In het hol was een krib gemaakt, terwijl op een paal een fietslantaarn, vermoedelijk die van Vos, was geplaatst. Na de aanhouding van den bewoner liet de burgemeester van Ede den grond omwoelen om te zoeken naar overblijfselen of kleedingstukken, doch er werd niets gevonden, behalve eenige jampotjes en kleinere voorwerpen, die aan Vos toebehoorden. Bij zijn verhoor verklaarde de holbewoner Bosch te heeten en met het hol feitelijk niets uit te staan te hebben. Hij kwam alleen nu en dan den „vasten" bewoner, zekeren Spranghof wel eens bezoeken. Verderop woonde ook nog iemand op de hei, waarmede hij goede vrienden was, Het vermoeden was echter weldra, dat de „tijdelijke" holbewoner zelf Spranghof was, temeer, toen op zijn linkerarm de letters A. S. bleken getatoueerd. Even later liet hij zich ontvallen, militair geweest te zijn en te Assen te hebben gediend, hetgeen het onderzoek zeer zal vergemakkelijken. Daar de man nog eenige malen zijn vriendschapsbetrekkingen met den anderen holbewoner hoog had opgegeven, achtte de commissaris het geraden, naar dit heerschap een nader onderzoek in te stellen. Zoodoende heeft hij met zijn hoofdinspecteur gistermiddag de hand gelegd op een zekeren van K, die op een uur afstand van Apeldoorn in een ding woonde, dat het midden hield tusschen een hut en een overdekt hol. Of deze man iets met den eersten arrestant heeft uit te staan, zal nog moeten blijken. Gunstig bekent staat de holbewoner echter niet; zeer onlangs is hij uit een vier maanden lange preventieve hechtenis ontslagen omdat men ten slotte geen bewijzen kon vinden, dat hij den moord, waarvan hij verdacht werd, en die vrijwel ieder geloofde, dat hij gepleegd had, inderdaad had begaan. Beide aangehoudenen ontkennen hardnekkig alle schuld, doch vooral de houding van Bosch is verdacht; men betrapte hem reeds herhaaldelijk op het afleggen van verklaringen, die met de feiten geheel in strijd zijn. Nader kunnen wij nog melden, dat de tweede aangehoudene, G. van K., dezelfde is, die verleden jaar werd gearresteerd, verdacht van den moord op den aan den Arnhemscheweg alleen wonenden Johannes Houtjes. Wegens gebrek aan bewijs werd de man indertijd op vrije voeten gesteld. Aan de N. Ct, meldt men nog, dat de holbewoner verklaarde Aldert Smit te heeten. Uit het politieblad bleek, dat hij door de rechtbank te Winschoten tot 9 maanden gevangenisstraf werd veroordeeld wegens inbraak en diefstal van 400 Mark te Bellingwolde.

Rotterdams nieuwsblad  / 1 november 1919
De moord op korporaal Vos.

De aangehouden holbewoner G. v. K. is dezelfde man, die verleden jaar werd gearresteerd, verdacht van moord op de alleenwonenden Johannes Houtjes aan den Arnhemschenweg te Apeldoorn. Destijds word hij wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten. De verdachte heeft opgegeven te zijn genaamd A. Smit, uit Bellingwolde, en deelt mede den afgeloopen winter uit het arrestantenlokaal aldaar te ziin ontvlucht. Te Bellingwolde heeft hij ongeveer 1000 mark ontvreemd, waarvoor hij door de justitie wordt gezocht. De politie was langs een omweg den naam te weten gekomen. De verdachte Smit werd na langdurig verhooren een weinig deelzamer. Woensdagavond was hij ongeveer 2 1/2 uur onder handen van den inspecteur van politie en heden weer twee uren achtereen. Hij heeft thans bekend, gezien te hebben dat Springhof bezig was met een stok Korporaal Vos te slaan, terwijl hijzelf op dat oogenblik slechts een 3-tal meters was verwijderd van de plaats waar dit gebeurde. Ook beloofde hij zijn best te zullen doen om de plaats, waar het lijk verstopt is aan te wijzen. De tweede holbewoner, G.v.K. is na confrontatie met Smit op vrije voeten gesteld. Deze heeft zoo het schijnt in deze zaak geen rol gespeeld. De politie meent in Smit den werkelijken dader te hebben.

De moord op korporaal Vos.
Arnhem, 9 September 1920. Hef hof veroordeelde heden lot levenslange gevangenisstraf A. Smit, den dader van den moord op korporaal Vos.


N.B. Henk Weltje Dat G.v.K. in een hutje in de buurt van de moord verbleef is achteraf gezien wel logisch. Inmiddels was er de koperen ring van Johannes Houtjes in zijn ladekast aangetroffen en men zal ongetwijfeld op zoek naar G.v.K. geweest zijn om hem daarover aan de tand te voelen. De vader van G.v.K. kwam oorspronkelijk uit Otterlo en dat verklaart waarschijnlijk waarom G.v.K. zich in de buurt van zijn familie heeft opgehouden. Hij had waarschijnlijk weinig middelen van bestaan en was afhankelijk van zijn familie. Bij zijn schoonfamilie in Apeldoorn was hij niet meer welkom gezien de uitlatingen van zijn vrouw in het voornoemde proces verbaal. Toch lijkt het erop dat G.v.K. nadien toch weer in Apeldoorn is terechtgekomen omdat er nog enkele kinderen na 1918 geboren zijn en hij als vader genoemd wordt.